بورس پلنر
1400/01/15
08:32
پتروشیمی #نوری واکنش قیمت به باند فوقانی چنگال اندروز و عدم توانایی در شکست این مقاومت سهم را وارد روند کاهشی نموده است که انتظار میرود پس از تکمیل...

پتروشیمی #نوری


واکنش قیمت به باند فوقانی چنگال اندروز و عدم توانایی در شکست این مقاومت سهم را وارد روند کاهشی نموده است که انتظار میرود پس از تکمیل عقب نشینی به سقف شکسته شده قبلی مقارن با حمایت کیجونسن فلت در محدوده ۵۷۸۸۰ ریال به سمت اوج پیشین در ۷۵۶۸۸ ریال تغییر مسیر.۱۴۰۰/۱/۱۵@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0