تحلیل برای سود
1400/10/12
22:56
شرکت توسعه صنایع بهشهر | #وبشهر | 📆 1400/10/12 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 12,196 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 7,110 ♦️قیمت ب...

شرکت توسعه صنایع بهشهر | #وبشهر |📆 ۱۴۰۰/۱۰/۱۲🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۱۲,۱۹۶🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۷,۱۱۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۵۸

انتهای خبر

0
0