موج مثبت Positive Wave
1399/12/05
20:28
#وخارزم افزایش سرمایه شرکت توسعه ساختمان خوارزمی #انجام_شده✔️ سرمایه این شرک ت از 1000 میلیاردریال به 4000 میلیارد ریال نبدیل شده بزودی افزایش ...

#وخارزمافزایش سرمایه شرکت توسعه ساختمان خوارزمی #انجام_شده✔️سرمایه این شرک ت از ۱۰۰۰ میلیاردریال به ۴۰۰۰ میلیارد ریال نبدیل شدهبزودی افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی و ترکیبی #وخارزم راهی کدال خواهد شد.@Waveplusانتهای خبر

0
0