کدال۳۶۰
1401/01/14
10:59
#خبازرس #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/06/31 شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران 1401-01-14 10:59:57 (8...

#خبازرس


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۱۴۰۱-۰۱-۱۴ ۱۰:۵۹:۵۷ (۸۶۶۱۴۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0