بتاسهم
1400/01/15
05:04
#غشان در اسفند 499 ، بهمن 404 ، دی 504 میلیارد ریال ، اذر با فروش 395 میلیارد ریالی به عدد 4233 میلیارد ریالی رسیده و جمع فروش مدت مشابه سال قب...

#غشان در اسفند ۴۹۹ ، بهمن ۴۰۴ ، دی ۵۰۴ میلیارد ریال ، اذر با فروش ۳۹۵ میلیارد ریالی به عدد ۴۲۳۳ میلیارد ریالی رسیده و جمع فروش مدت مشابه سال قبل ۲۸۵۹ میلیارد ریال بوده است


انتهای خبر

0
0