تی اس ای پرس
1399/10/07
08:43
اینکه برخی قیمت سازی میکنند یک حقیقت است. ناظر باید در مقابل چنین مسائلی موضع بگیرد اما دستکاری قیمتی فقط در صعود نیست, بسیاری از ریزش ها هم ظن دست...

اینکه برخی قیمت سازی میکنند یک حقیقت است. ناظر باید در مقابل چنین مسایلی موضع بگیرد اما دستکاری قیمتی فقط در صعود نیست, بسیاری از ریزش ها هم ظن دستکاری دارد و دستکاری قیمتی فقط توسط حقیقی ها نیست!📌 اتفاقا کم نیستند مدیران حقوقی که قیمت را هل می دهند پایین چون شخصی فروخته اند.@TsePressانتهای خبر

0
0