سیگنال رانتی
1399/08/11
12:37
این روزها بازار پیش قدم شده برای انتخابات امریکا سال ۲۰۱۶ بازار تا انتخابات متعادل بود و خبری از ریزش نبود چون بازار فک میکرد کلینتون رای میاره ...

این روزها بازار پیش قدم شده برای انتخابات امریکا
سال ۲۰۱۶ بازار تا انتخابات متعادل بود و خبری از ریزش نبود چون بازار فک میکرد کلینتون رای میاره ولی با امدن ترامپ بازار به خون کشیده شد البته فقط دو روز
این بار بازار میگه بایدن رای میاره و چند ماه هست بازار به خون کشیده شده ببینیم ایا این بار هم بازار اشتباه میکنه

انتهای خبر

0
0