پارسیس تحلیل
1401/03/27
16:31
#کدال #زمستان ✳️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها(59) #وتوس #حسیر #حریل #کباده #سکارون #ثعمرا #آبین #زنگان #دکوثر #نیرو 🔹 ادامه دارد... کانال تحل...

#کدال #زمستان✳️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها(۵۹)#وتوس #حسیر #حریل #کباده #سکارون #ثعمرا #آبین #زنگان #دکوثر #نیرو🔹 ادامه دارد...کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0