تکسهم ۹۸
1400/01/08
11:13
#خودرو متوقف شد انتشار صكوك مرابحه 1000 میلیارد تومان 18% تامين مالي شركت جهت خريد مواد اوليه

#خودرو متوقف شد


انتشار صکوک مرابحه ۱۰۰۰ میلیارد تومان ۱۸٪ تامین مالی شرکت جهت خرید مواد اولیهانتهای خبر

0
0