محمود رحمانی
1399/09/23
11:53
نیم ساعت اخر بازار و برگشت #لپارس طبق پیشبینی فردا بنظر صف خرید و ادامه روند رو داشته باشیم

نیم ساعت اخر بازار و برگشت #لپارس طبق پیشبینی فردا بنظر صف خرید و ادامه روند رو داشته باشیم


انتهای خبر

0
0