دی تحلیل
1399/09/23
11:50
🔰 #فملی (روزانه) 📉 یک "واگرایی منفی مخفی" و شاید کمی اُفت قیمت !!! ♾

🔰 #فملی (روزانه)📉 یک "واگرایی منفی مخفی" و شاید کمی افت قیمت !!!

انتهای خبر

0
0