بتاسهم
1399/09/30
23:28
سرمايه گذاري مسکن پرديس یا #ثپردیس در 12ماهه تلفیقی 201 ریال سود محقق کرده است و 247 ریال سود اصلی بوده است

سرمایه گذاری مسکن پردیس یا #ثپردیس در ۱۲ماهه تلفیقی ۲۰۱ ریال سود محقق کرده است و ۲۴۷ ریال سود اصلی بوده است


انتهای خبر

0
0