کدال۳۶۰
1399/10/09
14:14
#خدیزل #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتایج گزارشهای ارزیابی دریافتی از هیئت کارشناسان- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت...

#خدیزل


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتایج گزارشهای ارزیابی دریافتی از هییت کارشناسان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت بهمن دیزلشرح رویداد:


درخصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها برای طبقه زمین و ساختمان،نتایج گزارشهای ارزیابی دریافتی از هییت کارشناسان رسمی دادگستری جهت اطلاع سهامداران محترم ارایه می شود.
۱۳۹۹-۱۰-۰۹ ۱۴:۱۴:۵۰ (۷۰۷۶۲۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0