بولتن اقتصادی
1400/05/24
18:10
#فوری /. اشرف غنی افغانستان را ترک کرد شبکه تلویزیونی طلوع نیوز افغانستان گزارش داد اشرف غنی افغانستان را ترک کرده است. /فارس

#فوری /. اشرف غنی افغانستان را ترک کردشبکه تلویزیونی طلوع نیوز افغانستان گزارش داد اشرف غنی افغانستان را ترک کرده است. /فارس

انتهای خبر

0
0