نوسانگیر بازار سرمایه
1399/10/29
10:10
✳️ #رنیک افزایش سرمایه می‌دهد افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباش...

✳️ #رنیک افزایش سرمایه می‌دهد


افشای اطلاعات با اهمیت گروه بپیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته به مبلغ چهارصد و سی و شش میلیارد ریال✅ @Navasaniانتهای خبر

0
0