بورسینه
1400/02/26
11:26
📌نمایی از گروه بانکی در این لحظه از بازار 🔹#وتجارت، #وبصادر، #وپاسار، #وپارس، #وگردش و #ونوین ازجمله نمادهای مثبت هستند. 🔸تنها #وآیند، #وخاور، #وش...

📌نمایی از گروه بانکی در این لحظه از بازار🔹#وتجارت، #وبصادر، #وپاسار، #وپارس، #وگردش و #ونوین ازجمله نمادهای مثبت هستند.


🔸تنها #وآیند، #وخاور، #وشهر و #سمایه در دامنه منفی قرار دارند.
انتهای خبر

0
0