مجید سلطانی
1401/03/02
21:17
شاید در کوتاه مدت شما متوجه تفاوت سهم ها نشید اما ۱۰ سال بعد نتیجه سرمایه گذاری روی یک سهم بی آینده ضرر ده را با یک سهم پرپتانسیل سود ساز خواهید فه...

شاید در کوتاه مدت شما متوجه تفاوت سهم ها نشید اما ۱۰ سال بعد نتیجه سرمایه گذاری روی یک سهم بی آینده ضرر ده را با یک سهم پرپتانسیل سود ساز خواهید فهمید، وقتی ولی درجا زد و دومی ۱۰۰۰ برابر شد!


انتهای خبر

0
0