پارسیس تحلیل
1401/02/30
15:15
#کدال #زمستان ✳️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (33) #خکاوه #خکرمان #خاهن #خپویش #تشتاد #پلاسک #خعمرا #خموتور #خشرق #خلنت 🔹 ادامه دارد... کانال...

#کدال #زمستان✳️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (۳۳)#خکاوه #خکرمان #خاهن #خپویش #تشتاد #پلاسک #خعمرا #خموتور #خشرق #خلنت🔹 ادامه دارد...کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0