کارگزاری آبان
1399/10/07
09:58
📈خودرویی ها پر عرضه معامله می شوند.#خساپا٬ #خگستر٬ #ختور٬ #خمحركه٬ #خرينگ٬ #خكمك٬ #خزر٬ #خوساز٬ #خشرق و #خفنر با فشار فروش همراه اند.#خبهمن٬ #خزامي...

📈خودرویی ها پر عرضه معامله می شوند.#خساپا٬ #خگستر٬ #ختور٬ #خمحرکه٬ #خرینگ٬ #خکمک٬ #خزر٬ #خوساز٬ #خشرق و #خفنر با فشار فروش همراه اند.#خبهمن٬ #خزامیا٬ #خچرخش٬ #خاهن٬ #خاذین منفی ومتعادل اند. #ختراک٬ #خمحور و #خنصیر با افزایش تقاضا همراه اند.#خپارس مثبت و متعادل است.


انتهای خبر

0
0