تحلیل به جای تخیل - محمد نوربخش
1399/08/27
11:51
سلام با توجه به ارزش روز دارایی های شستا،امروز شستا میبایست حداقل ۳۰ درصد منفی باز شود تا با تقاضای خوب بازار روبرو شود لطفا دلسوزان بازار! منابع...

سلامبا توجه به ارزش روز دارایی های شستا،امروز شستا میبایست حداقل ۳۰ درصد منفی باز شود تا با تقاضای خوب بازار روبرو شودلطفا دلسوزان بازار! منابع را به هدر ندهیدمنفعت بازار در طی روند طبیعی خود است نه آنچه شما مصلحت میدانید

انتهای خبر

0
0