همفکران
1399/10/08
18:36
#کدال #افزایش_سرمایه #ددام 📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت درصد افزایش سرمایه: ۲۵ درصد محل تامین: مطال...

#کدال


#افزایش_سرمایه


#ددام📌پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکتدرصد افزایش سرمایه: ۲۵ درصد


محل تامین: مطالبات و آورده نقدیانتهای خبر

0
0