همفکران
1399/09/23
10:12
#کدال #شفاف_سازی #فسدید 📌حكم دادگاه در خصوص ورشكستگي شركت رأی قطعی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی بر تأئید حکم ورشکستگی ا...

#کدال


#شفاف_سازی


#فسدید📌حکم دادگاه در خصوص ورشکستگی شرکترای قطعی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی بر تایید حکم ورشکستگی این شرکت با اصلاح تاریخ توقف به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰انتهای خبر

0
0