کدال۳۶۰
1401/01/20
10:32
#لپیام آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منته...

#لپیام


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۰۰۱۴۰۱-۰۱-۲۰ ۱۰:۳۲:۴۴ (۸۶۷۹۳۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0