پارسیس تحلیل
1399/08/30
22:00
#اختصاصی بیشترین ورود نقدینگی حقیقی در کدام نمادها بوده است؟ در بازار 28 آبان 1399، بیشترین تغییر مالکیت از حقوقی به حقیقی (ورود نقدینگی حقیقی) ...

#اختصاصیبیشترین ورود نقدینگی حقیقی در کدام نمادها بوده است؟در بازار ۲۸ آبان ۱۳۹۹، بیشترین تغییر مالکیت از حقوقی به حقیقی (ورود نقدینگی حقیقی) به سمت شرکتهای فوق است. (مبالغ به میلیارد تومان است)/کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0