کارگزاری سهام بارز
1399/11/14
08:52
🔹در پیش گشایش امروز برترین تقاضاهای بورس #تاصیکو #کلوند #کویر #قشکر #کویر #سنیر و برترین تقاضاهای فرابورس #سپیدار #رافزا #غگیلا #چخزر #کلر هستند.

🔹در پیش گشایش امروز برترین تقاضاهای بورس #تاصیکو #کلوند #کویر #قشکر #کویر #سنیر و برترین تقاضاهای فرابورس #سپیدار #رافزا #غگیلا #چخزر #کلر هستند.


انتهای خبر

0
0