بورس۲۴
1401/02/04
19:23
رشد قابل توجه ارزش پرتفوی در «کروی»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت توسعه معادن روی ایران در فروردین ماه خرید و فروشی نداشت.

رشد قابل توجه ارزش پرتفوی در «کروی»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت توسعه معادن روی ایران در فروردین ماه خرید و فروشی نداشت. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ۱۴۱۹ میلیارد تومان افزایش داشت.

کروی
انتهای خبر

0
0