بورس۲۴
1401/04/02
14:10
ثبت تراز عالی مثبت دیگری از بانک اقتصاد نوین

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، بانک اقتصاد نوین در عملکرد ۳ ماهه منتهی به خرداد ، حدود ۵۴۵۳ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود.

ثبت تراز عالی مثبت دیگری از بانک اقتصاد نوین

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک اقتصاد نوین در عملکرد ۳ ماهه منتهی به خرداد ، حدود ۵۴۵۳ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ۵۰۵۳ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در خرداد ماه ۲۳۲ میلیارد تومان و در ۳ ماهه ۴۰۰ میلیارد تومان مثبت بود.

ونوین 3 ماهه 1401
انتهای خبر

0
0