پایگاه خبری انتخاب
1399/11/06
16:03
وزیر کشور: 🔹آمار افرادی که [در نظرسنجی های دوره قبل گفته بودند در انتخابات شرکت می کنند] تقریبا دوبرابر آمار فعلی است جزئیات در 👇👇 entekhab.ir/002...

وزیر کشور:


🔹آمار افرادی که [در نظرسنجی های دوره قبل گفته بودند در انتخابات شرکت می کنند] تقریبا دوبرابر آمار فعلی استجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲Vc۴


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0