بورس نامه
1399/08/24
09:07
سهم های الگوی تیک صعودی : #انرژی۳ #شلعاب #رمپنا #سمگا #شفن #ورنا #وصندوق #قثابت #مفاخر #غشهد

سهم های الگوی تیک صعودی :#انرژی۳


#شلعاب


#رمپنا


#سمگا


#شفن


#ورنا


#وصندوق


#قثابت


#مفاخر


#غشهد

انتهای خبر

0
0