تارگت بورس
1400/02/29
18:59
🔺نگاهی به حماسه مدیریت دولت ،سازمان و آقای فرهاد دژپسند در بازگشایی نمادهای روزهای اخیر پس از 10 ماه ریزش #کلوند منفی ۵۶ #کفرا منفی ۴۹ #کاذر ...

🔺نگاهی به حماسه مدیریت دولت ،سازمان و آقای فرهاد دژپسند در بازگشایی نمادهای روزهای اخیر پس از ۱۰ ماه ریزش#کلوند منفی ۵۶


#کفرا منفی ۴۹


#کاذر منفی ۴۷


#غپآذر منفی ۴۶


#وبرق منفی ۴۳


#شلعاب منفی ۴۰


#سدور منفی ۴۰


#کتوکا منفی ۳۸


#فنرژی منفی ۳۷


#نمرینو منفی ۳۷


#کدما منفی ۳۶


#فمراد منفی ۳۵


#توریل منفی ۳۲


#حتوکا منفی ۳۱


#چخزر منفی ۳۰


#کفپارس منفی ۳۰


#دهآور منفی ۳۰


#غشوکو منفی ۲۸


#سبجنو منفی ۲۷


#خچرخش منفی ۲۷


#سخزر منفی ۲۶


#تمحرکه منفی ۲۶


#دابور منفی ۲۴


#پرداخت منفی ۲۳


#ساوه منفی ۲۲


#کماسه منفی ۲۲


#سصوفی منفی ۲۱


#وتوکا منفی ۱۹


#حآسا منفی ۱۷


#خبازرس منفی ۱۶


#غبشهر منفی ۱۶


#عمینو منفی ۱۶


#خاور منفی ۱۴


#ساروم منفی ۱۳


#شدوص منفی ۱۱


#دفارا منفی ۱۰


#شکلر منفی ۱۰


#شاملا منفی ۱۰


#دجابر منفی ۱۰


#خشرق منفی ۱۰


#کطبس منفی ۱۰


#دامین منفی ۱۰


#فلوله منفی ۱۰


#تپمپی منفی ۱۰


#بهپاک منفی ۸.۵


#بترانس منفی ۸بازگشایی های دیگر که تایید نشدند:


#سصفها منفی ۳۷ درصد


#سیلام منفی ۲۰ درصد


#سخاش منفی ۲۸ درصد


#سبهان منفی ۴۵ درصد


#سکرد منفی ۲۰ درصد


#سهگمت منفی ۲۰ درصد


#ساربیل منفی ۳۶ درصد


#سفار منفی ۶۷ درصد


#سقاین منفی ۳۰ درصد


#سهرمز منفی ۲۰ درصد


#لابسا منفی ۳۰ درصد


#قجام منفی ۵۲ درصد

انتهای خبر

0
0