بورس۲۴
1401/04/01
10:25
شناسایی سود سهام ۱۹۷۱ میلیارد تومانی در بانک پارسیان

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، بانک پارسیان بیان نمود پیرو تصمیمات مجمع شرکت سرمایه گذاری پارسیان ، مبنی بر تقسیم مبلغ ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۷.۹۶۹ ریال ) سود بین سهامداران و با عنایت به اینکه ۷۰.۴ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری پارسیان (تعداد ۲.۴۷۳.۵۱۰.۲۰۴ سهم )متعلق به بانک پارسیان می باشد،مبلغ ۱۹.۷۱۱.۲۸۴ میلیون ریال درآمد حاصل از سود سهام در دفاتر بانک پارسیان شناسایی گردید.

شناسایی سود سهام 1971 میلیارد تومانی در بانک پارسیان

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک پارسیان بیان نمود پیرو تصمیمات مجمع شرکت سرمایه گذاری پارسیان ، مبنی بر تقسیم مبلغ ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۷.۹۶۹ ریال ) سود بین سهامداران و با عنایت به اینکه ۷۰.۴ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری پارسیان (تعداد ۲.۴۷۳.۵۱۰.۲۰۴ سهم )متعلق به بانک پارسیان می باشد،مبلغ ۱۹.۷۱۱.۲۸۴ میلیون ریال درآمد حاصل از سود سهام در دفاتر بانک پارسیان شناسایی گردید.

وپارس
انتهای خبر

0
0