نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/18
09:40
#زبینا 10% منفی دزدی سازمان بورس و نهاد های دولتی از مردم. بیرشرف ها 5% کم نبود کردید 10%

#زبینا ۱۰٪ منفیدزدی سازمان بورس و نهاد های دولتی از مردم.بیرشرف ها ۵٪ کم نبود کردید ۱۰٪انتهای خبر

0
0