کانال تحلیلی پارسیس
1402/02/17
11:41
#قطعه_سازان ماهانه فروردین (2) ❇️ عملکرد ماهانه فروردین نسبت به فروردین 1401 ➖ #خرینگ فروش 167میلیارد تومانی : رشد 78% ➖ #خشرق فروش 193میلیار...

#قطعه_سازان ماهانه فروردین (۲)❇️ عملکرد ماهانه فروردین نسبت به فروردین ۱۴۰۱➖ #خرینگ فروش ۱۶۷میلیارد تومانی : رشد ۷۸٪


➖ #خشرق فروش ۱۹۳میلیارد تومانی : رشد ۱۷۵٪


➖ #خاذین فروش ۷۵میلیارد تومانی : رشد ۳۰٪


➖ #خکمک فروش ۴۱میلیارد تومانی : رشد ۳۶٪


➖ #خریخت فروش ۴۱میلیارد تومانی : رشد ۱۲۰٪


➖ #خزر فروش ۳۰میلیارد تومانی : رشد ۴۵٪


➖ #خکار فروش ۲۴میلیارد تومانی : رشد ۱۳۵٪


➖ #خلنت فروش ۲میلیارد تومانی : افت -۱۵٪


➖ #خفناور فروش ۴میلیارد تومانی : رشد ۷۵٪
کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0