تحلیلگران بازار سرمایه
1399/09/23
13:06
برآیند نقدینگی حقیقی ها به تفکیک صنایع بازار در تاریخ : 1399.9.23 دقت شود که عمده خروج پول حقیقی روز جاری از صندوق های درآمد ثابت مربوط به صندوق پ...

برآیند نقدینگی حقیقی ها به تفکیک صنایع بازار در تاریخ : ۱۳۹۹.۹.۲۳


دقت شود که عمده خروج پول حقیقی روز جاری از صندوق های درآمد ثابت مربوط به صندوق پالایش یکم به میزان ۱۲۳ میلیارد تومان بوده است .


@CMA_investmentانتهای خبر

0
0