سهم گلچین
1399/10/29
12:20
#غپینو اطلاعیه 99/10/29 *صنعتی پارس مینو* 9ماهه منتهی به 99/09/30 شرکت اصلی مبلغ 164 ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. 53 درصد افزایش سود نسبت به...

#غپینو


اطلاعیه ۹۹/۱۰/۲۹


*صنعتی پارس مینو*


۹ماهه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ شرکت اصلی مبلغ ۱۶۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۵۳ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۹ماهه منتهی به۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۹۴ریال سود تلفیقی محقق شده است


۴۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0