حسین زمانی
1399/11/08
10:16
📊 تحلیل نماد: توریل ⚙️ صنعت:حمل و نقل 🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه 📉📈تحلیل: واکنش مثبت به محدوده مشخص شده در محدوده حمایت استاتیک همرا...

📊 تحلیل نماد: توریل⚙️ صنعت:حمل و نقل🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه📉📈تحلیل: واکنش مثبت به محدوده مشخص شده در محدوده حمایت استاتیک همراه با کراس در اندیکاتور استوک


انتهای خبر

0
0