مهدی راد
1399/10/07
09:10
گزارش بازار: حقیقی ها در اکثر نمادهای بزرگ، با سرانه خرید بالاتر خرید انجام داده اند.

گزارش بازار:حقیقی ها در اکثر نمادهای بزرگ، با سرانه خرید بالاتر خرید انجام داده اند.

انتهای خبر

0
0