نوآوران امین
1399/08/25
14:01
داروسازی کاسپین تأمین(#کاسپین) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 36 درصدی درآمدهای عمل...

داروسازی کاسپین تامین(#کاسپین)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۳۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۷۳۹,۰۵۲ میلیون ریال به مبلغ ۲,۳۷۳,۰۷۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۹ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۴۴۶ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0