محسن حسنلو
1399/08/18
10:57
#بجهرم 💢 توسعه مولد نیروگاهی جهرم 💢 افزایش سود سازی شرکت نسبت به فصلهای قبل و تداوم افزایش سود شرکت. نکته سهم به قیمت عرضه اولیه رسیده در بازار...

#بجهرم💢 توسعه مولد نیروگاهی جهرم 💢افزایش سود سازی شرکت نسبت به فصلهای قبل و تداوم افزایش سود شرکت.نکته سهم به قیمت عرضه اولیه رسیده در بازار😐@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0