موج مثبت Positive Wave
1400/05/24
09:52
کسی سهم آینده دار و بنیادین با صورت حساب مالی شفاف رو مفت حراج نمیکنه

کسی سهم آینده دار و بنیادین با صورت حساب مالی شفاف رو مفت حراج نمیکنه


انتهای خبر

0
0