اتاق فکر بورسی
1399/09/11
00:04
#شکلر در محدوده ی حساس قرار دارد اگر از سقف 5700 عبور کند به سمت محدوده 6130-6200 حرکت می کند

#شکلر


در محدوده ی حساس قرار دارد


اگر از سقف ۵۷۰۰ عبور کند به سمت محدوده ۶۱۳۰-۶۲۰۰ حرکت می کندانتهای خبر

0
0