موج مثبت Positive Wave
1399/09/19
09:50
#تجربه بهم ثابت کرده سودی که در سهامداری هست در نوسانگیری نخواهد بود کسایی که از این شاخه به اون شاخه میپرند، هیچی نخواهند شد @Waveplus

#تجربه بهم ثابت کرده سودی که در سهامداری هست در نوسانگیری نخواهد بودکسایی که از این شاخه به اون شاخه میپرند، هیچی نخواهند شد@Waveplus

انتهای خبر

0
0