بورس۲۴
1401/02/06
15:18
نگاهی به عملکرد ۴ ماهه نخست «سیمرغ»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمرغ در مدت ۴ ماهه حدود ۵۴۹ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. که از این مبلغ ۱۲۶ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.

نگاهی به عملکرد 4 ماهه نخست «سیمرغ»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمرغ در مدت ۴ ماهه حدود ۵۴۹ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. که از این مبلغ ۱۲۶ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.

سیمرغسیمرغ
انتهای خبر

0
0