پارسیس تحلیل
1399/08/28
20:00
گزارش ویژه: #حقیقی ها در هفته گذشته بیشترین ورود نقدینگی را در کدام نمادها داشته اند؟ کانال تحلیلی پارسیس

گزارش ویژه: #حقیقی ها در هفته گذشته بیشترین ورود نقدینگی را در کدام نمادها داشته اند؟کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0