کامودیتی Commodities
1399/10/28
23:17
#اطلاعات_عمومی #تاریخ در چنین روزی در سال 1920 یا 101 سال قبل، قانون ممنوعیت تولید، حمل و مصرف #الکل در آمریکا با هدف کاهش جرم و فساد اجرایی شد ......

#اطلاعات_عمومی #تاریخ


در چنین روزی در سال ۱۹۲۰ یا ۱۰۱ سال قبل، قانون ممنوعیت تولید، حمل و مصرف #الکل در آمریکا با هدف کاهش جرم و فساد اجرایی شد ... تصویر فوق در ایالت ایلینوی مردم را نشان میدهد که در حال شکستن بشکه های الکل هستنداین قانون ۱۳ سال بعد لغو شدThis day ۱۰۱ years ago, on Jan ۱۷, ۱۹۲۰, National U.S. Prohibition goes into effect. Here, emptying of alcohol barrels in Preoria, Illinois @Commoditiesانتهای خبر

0
0