بتاسهم
1399/09/03
14:20
رسیدیم به دوست لامپ فروشمان ! #بشهاب قرنطیه هستیم و لامپ ها بیشتر روشن است ! در ابان هم 309 میلیارد ریال فروش داشته و جمعا به فروش 1652 میلیارد ر...

رسیدیم به دوست لامپ فروشمان ! #بشهاب قرنطیه هستیم و لامپ ها بیشتر روشن است ! در ابان هم ۳۰۹ میلیارد ریال فروش داشته و جمعا به فروش ۱۶۵۲ میلیارد ریالی رسیده و از مدت مشابه قبل که ۱۱۵۷ میلیارد ریال بوده بیشتر است


انتهای خبر

0
0