بتاسهم
1401/06/02
18:15
#تایرا خرداد و تیر خوبی داشت ولی مرداد کمی افت کرد سهم در فروردین با فروش 2334 میلیاردریالی مواجه بود اردیبهشت به 8800 میلیارد ریالی رسیده ...

#تایرا خرداد و تیر خوبی داشت ولی مرداد کمی افت کردسهم در فروردین با فروش ۲۳۳۴ میلیاردریالی مواجه بود اردیبهشت به ۸۸۰۰ میلیارد ریالی رسیده و خرداد ۱۴۲۲۲ میلیارد ریال و تیر ۱۱۷۴۴ میلیارد ریال بوده است


در مرداد به ۸۵۸۰ میلیارد ریال رشدو ۴۵۶۸۲ میلیارد ریال جمع فروش۵ ماهه است و که مدت مشابه قبل ۱۸۲۴۱ میلیارد ریال بود

انتهای خبر

0
0