کدال۳۶۰
1399/11/13
16:14
#فگستر آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده زمان برگزاری: 1398/12/22 ساع...

#فگستر


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العادهزمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰۱۳۹۹-۱۱-۱۳ ۱۶:۱۴:۵۳ (۷۱۸۹۱۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0