کانال تحلیلی پارسیس
1401/04/08
07:50
#فروش #بهار #دارویی ❇️ رشد فروش در صنعت دارویی ❇️ گزارش مقایسه فروش فصلی شرکتهای دارویی (بخش دوم) در بهار 1401 نسبت به بهار 1400 (11) ➖ #...

#فروش #بهار #دارویی❇️ رشد فروش در صنعت دارویی❇️ گزارش مقایسه فروش فصلی شرکتهای دارویی (بخش دوم) در بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۰ (۱۱)➖ #دکیمی افت -۱۶٪


➖ #دپارس رشد ۴۴٪


➖ #دامین رشد ۳۹٪


➖ #دکپسول رشد ۹۳٪


➖ #دسینا رشد ۱۸٪


➖ #دبالک افت -۵۷٪


➖ #دزهراوی افت -۲٪


➖ #ددام رشد ۳۳٪


➖ #دلقما رشد ۱۶۰٪
کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0