تحلیل برای سود
1400/10/05
14:02
🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی فردامناسب هستند : ✅ غهمرا ✅ خاور ✅ فسرب ✅ قهکمت ✅ زقیام ✅ اخابر ✅ تلیسه

🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی فردامناسب هستند :✅ غهمرا


✅ خاور


✅ فسرب


✅ قهکمت


✅ زقیام


✅ اخابر


✅ تلیسه

انتهای خبر

0
0